התרגום העברית של ההסכם החוזי עם משתמש הקצה של FTB המופיע מטה, אינו הגירסה המחייבת. הוא משמש למטרות מידע ונוחות בלבד. ה-הגירסה האנגלית להסכם החוזי עם משתמש קצה של FTB הינה הגירסה המשפטית המחייבת.

MyHeritage Family Tree Builder: הסכם חוזי עם משתמש קצה

השימוש בתוכנת Family Tree Builder של MyHeritage, הידועה גם כ-Family Tree Builder ("התוכנה"), ו/או בכל תוכן, מקוון או לא-מקוון, ותיעוד הקשור לתוכנה ("התוכן") הנכלל בהסכם החוזי הזה עם משתמש הקצה ("EULA") הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה.

באמצעות לחיצה על כפתור "אני מסכים" מטה, או באמצעות התקנה או שימוש אחר בתוכנה, הינך מקבל את תנאי השימוש המפורטים מטה ב-EULA של ("MyHeritage Ltd. ("MyHeritage, ומסכים להיות מחויב על ידי התנאים של מדיניות הפרטיות של MyHeritage ("מדיניות הפרטיות"), כולל, ללא כל הגבלה, הצהרות אי-נטילת אחריות, הגבלת התחיבות, שימוש בנתונים ותנאי הסיום הכתובים מטה, בין אם תחליט להירשם לשירותים המסופקים על ידי MyHeritage, ובין אם לאו.

הינך מצהיר כי גילך הוא לפחות 13 שנים. הינך מסכים כי הסכם זה ניתן לאכיפה כמו כל הסכם כתוב שנחתם על ידך. אם אינך מסכים לתנאים של EULA זה, אינך יכול להשתמש או להתקין את התוכנה, ועליך להשמיד כל עותק של התוכנה הקיים ברשותך.

זהו כל ההסכם בינך ובין MyHeritage הקשור לתוכנה ולתוכן והוא מחליף כל הסכם קודם כתוב או שבע"פ, הזמנת רכש, תקשורת, פרסום או רפרזנטציה הנוגעת לתכונה ולתוכן.

1. רישיון התוכנה

(א) הענקת רישיון. בהסתמך על הסכמתך ל- EULA האמורה ובכפוף לתנאי EULA, מעניקה לך MyHeritage רישיון לא ייחודי, שאינו ניתן להעברה (פרט לזה המסופק להלן), שאינו ניתן לרישוי ומוגבל ("רישיון") כדי להתקינו ולהשתמש בהעתק אחד (1) של התוכנה רק על מחשבך, לשימוש פרטי ושאינו מסחרי.

רישיון זה והמגבלות ב- EULA מכסים את התוכנה והחוזה הנלווה. אתה מאשר ומסכים ש- MyHeritage ו/או ספקיה הם בעלי הזכויות, התואר והרווח בתוכנה ובחוזה ובכל העדכונים, השיפורים, התוספות, הנגזרות ו/או שינויים הנובעים, והנך מסכים לא לדרוש כל בעלות על רווח עבור כל נושא בעתיד. כל הזכויות בתוכנה וממנה ובתכולתה בכל העדכונים, השיפורים, התוספות, הנגזרות ו/או שינויים הנובעים, אשר אינם מוקנים שלא במפורש ע"י רישיון זה הם בבעלות MyHeritage ו/או ספקיה. הזכויות המוקנות הנובעות מרישיון זה לא מאפשרים מכירה ורישיון זה אינו מתיר מכירה של התוכנה, או החוזה, או כל דבר שנוצר ממנה. מחובתך להשתמש בתוכנה או בכל תוכן המקושר אליה וכל אלמנט הנובע ממנה כנדרש מזכויות יוצרים של כל חומר.

במקרה בו תיכשל בעמידה בכל אחד מהתנאים או ההגדרות של הרישיון, זכויותיך להשתמש בתוכנה יישללו מידית ועליך להפסיק מידית את השימוש בתוכנה, להורידה ממחשבך, ולמחוק ולהשמיד לחלוטין את כל עותקי התוכנה והתוכן הנמצאים ברשותך או תחת שליטתך. משפטית הנך אחראי לכל הפרה של זכויות היוצרים אשר תתבצע או תעודד על ידך כתוצאה מכישלונך לציית לתנאי החוזה.

הנך מכיר ומאשר שכפועל יוצא של ייחודיותה וערכה של התוכנה, לא קיים כל סעד משפטי מתאים כדי לפצות את MyHeritage וספקיה על כל חריגה מכל הגדרה, תנאי או חוזה של רישיון זה; שכל חריגה כזו תגרום לפגיעה שאינה ניתנת לתיקון ב- MyHeritage וספקיה אשר תהיה קשה למדידה; ולכן, בכל מקרה של חריגה או איום הנובע מהם, MyHeritage וספקיה שומרות לעצמן להוציא צו משפטי או פיצוי הוגן אחר, בתוספת כל פיצוי שייקבע ע"י החוק.

(ב) אינטרנט. התוכנה מאפשרת לך, אם יש לך קישור לאינטרנט, להתקשר ולתקשר עם www.myheritage.com, אתר אינטרנט בבעלות ובתפעול MyHeritage ושירותים המופעלים ע"י חברות צד שלישי ("האתרים"). אם תבחר להשתמש בקישוריות ובאתרים הקשורים, השימוש באתרים אלה יהיה בכפוף להגדרות ולתנאי השימוש המתאימים לכל אחד מאתרים אלה והשירותים שהם מספקים. עליך לקרוא ולהבין בזהירות את ההגדרות והתנאים לפני השימוש באתרים, שליחת מידע לאתרים אלה או יצירתו ושימוש באתרים אלה.

(ג) שימוש בשרת. באפשרותך לשמור עותק אחד של התוכנה אל תיק השרת של מחשבך למטרת הורדה והתקנת התוכנה על גבי מחשבים אחרים בתוך הרשת הפנימית שלך.

(ד) הערכת המוצר. ברגע שהורדת והתקנת את התוכנה, באפשרותך להשתמש בה בכפוף לרישיון לזמן בלתי מוגבל ("הערכה"). במהלך תקופת ההערכה, באפשרותך להשתמש בכל תכונות של התוכנה, פרט לשמירת מידע גנאלוגי. שימוש מלא של התוכנה, כולל שמירת מידע, מחייב הפעלת המוצר (ראה להלן).

(ה) הפעלת מוצר. הפעלת המוצר ("הפעלה") הינה פעולה חד-פעמית חופשית, המבוצעת בצורה מקוונת ומחייבת קישור לאינטרנט. הפעלה מחייבת אותך להירשם בחינם כחבר ב- MyHeritage ("חבר") ולייצור אתר ב- MyHeritage Family Pages, אם לא ביצעת זאת כבר קודם. אתרים בסיסיים ב- MyHeritage Family Pages. לאחר ההפעלה, מסמך הפעלה יועבר למחשבך ויפעיל את עותק התוכנה במחשבך הנוכחי.

פעולה זו לא תידרש פעם נוספת אלא אם תמחק את התוכנה ותתקין אותה על מחשב אחר, כאשר במקרה זה תידרש להפעיל התקנה חדשה. בעת השימוש בתוכנה שלא הופעלה תקבל תזכורות להפעלתה בכל פעם תשתמש מחדש בתוכנה. במהלך ההפעלה ניתנת לך האפשרות לבחור אם לפרסם את אילן היוחסין שלך לאתר אותו יצרת ב- MyHeritage Family Pages.

אינך רשאי לנתח את מבנה התוכנה, לחשוף, לשחזר או להפיץ כל חלק של התוכנה או מסמכים הקשורים לתהליך ההפעלה. באפשרותך להתקין ולהפעיל את התוכנה על מחשב אחר, אולם יהיה עליך להשלים את תהליך ההפעלה המוגדר לעיל עבור כל מחשב בנפרד.

(ו) שדרוגים. מידי פעם יכולה MyHeritage (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית) להפיץ שדרוגים או עדכונים לתוכנה ולהופכם לזמינים למשתמשי התוכנה. יש לציין ששדרוג או עדכון מחליף את כל או חלק מהתוכנה שקיבלה בעבר רישיון. השדרוג או העדכון אינו מייצר או מקנה זכות לרישיון שני של התוכנה בצורה שתאפשר לך לבצע שדרוג או עדכון בנפרד, או בנוסף, לתוכנה אותה השדרוג או העדכון מחליפים. שדרוג לתוכנה חינמית בדרך כלל יישאר חינמי, אולם MyHeritage אינה מחויבת לאפשר שדרוגים חינמיים מגרסה חינמית של התוכנה לכל גרסה בתשלום מזו אשר עשויה להיות בעתיד.

(ז) זכויות. הזכויות בתוכנה אינן מועברות אליך. הבעלות של כל עותקי התוכנה מוקנית ל- MyHeritage, בכפוף לזכויות השימוש המוענקות לך ב- EULA זו. מסמכים, קבצים, תמונות, דיאגרמות, גרפים, מסמכי GEDCOM ודו"חות עצי משפחה מופקים שנדרשו או הוכנו על ידך תוך שימוש בתוכנה, בהתאם לחוזה זה ולתנאי EULA, הם בבעלותך.

(ח) הנדסה הפוכה. בשום מקרה, אינך, או כל אחד אחר, רשאי לשנות או לחשוף, לפענח, לפרק או לחילופין לנסות לפענח את קוד המקור של התוכנה או כל עותק ממנה, לא בשלמות ולא בחלקה. כדי להבטיח התקנה בטוחה למשתמש, MyHeritage אוסרת על כל משווק לשנות את תהליך ההתקנה או לחייב את המשתמש להתקין כל תוכנת צד שלישי ביחד עם תוכנת Family Tree Builder של MyHeritage. אין לשנות את התוכנה ו/או את קובץ ההתקנה או לכלול אותם בתוך כל תוכנת התקנה אחרת והפצתה יהיה ללא כל שינוי.

(ט) זכות יוצרים. אינך רשאי להוריד או לשנות כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, שם מסחרי או הודעות בעלות, כותרות, סימנים או תווית על התוכנה או בתוכה.

(י) הגבלות נוספות. אינך רשאי למכור, להשכיר, להחכיר, להפיץ, לחשוף, להעביר זכויות, למסור או להעביר לצד שלישי, או שימוש בכלל או בכל חלק של התוכנה בכל צורה, דרך שירותי מנוי לפי זמן, שירותי משרד, רשת או בכל דרך דומה אחרת, אלא אם מסופק בצורה מפורשת. הינך מסכים להודיע לעובדיך ולסוכנים שיש להם גישה לתוכנה על ההגבלות הקיימות ב- EULA זו ולהבטיח את עמידתם בהגבלות אלה. הינך אחראי כלפי MyHeritage עבור אי עמידתם של העובדים והסוכנים בהגבלות EULA זו.

(יא) הינך מסכים שאתה האחראי הבלעדי על הדיוק, השלמות וההתאמה של התוכנה לשימושך הרצוי ותפצה ותתייחס ל- MyHeritage כאל חפה מכל תביעה של צד שלישי המבוססת על מידת הדיוק, השלמות וההתאמה של התוכנה בשימושך. ללא הגבלות, אין השימוש בתוכנה מיועדת למצב בו אי הצלחת התוכנה יגרום למוות, פגיעה אישית או פיזית או נזק סביבתי.

2. זכויות קניין רוחני

הכרה בזכויות MyHeritage. הינך מכיר בכך שהתוכנה וכל עותק שאושר לך לעשות בו שימוש ע"י MyHeritage הינם קניין רוחני ובבעלותה של MyHeritage. התוכנה היא מידע סודי של MyHeritage, והיא מוגנת ע"י חוק זכויות יוצרים, ותנאי חוזה בינלאומי וחוקים מתאימים במדינה בה נעשה שימוש בתוכנה.

הינך מודע לכך ש- MyHeritage מחזיקה בבעלותה את כל הפטנטים, זכויות היוצרים, הסודות המקצועיים, הסימנים המסחריים וכל זכויות הקניין הרוחניות האחרות הקשורים לתוכנה וכל מוצר תוכן נלווה - וכל העדכונים, השיפורים, הנגזרות, התוספות ו/או שינויים של התוכנה. השימוש בסימנים מסחריים ייעשה בהתאם לנהלים, כולל זיהוי שמו של בעל הסימן המסחרי.

MyHeritage, MyHeritage, MyHeritage Family Pages, MyHeritage Research, Megadex, Family Tree Builder, MyHeritage Family Tree Builder, Search Connect, Find the Celebrity in You, SuperSearch, Smart Matches, Record Matches והלוגו של MyHeritage הינם הסמלים המסחריים של MyHeritage בע"מ. ה- EULA הזה אינו מקנה לך כל זכויות קנין רוחני בתוכנה.

3. העברת זכויות מוגבלת

למרות האמור להלן, באפשרותך להעביר את זכויותיך לשימוש בתוכנה לאדם אחר או לישות חוקית אחרת ובלבד ש: (א) אתה מעביר את ה- EULA הזה ואת התוכנה לאותו אדם או ישות; (ב) אתה לא שומר שום עותקים, כולל גיבויים ועותקים שמורים על מחשבך; ו- (ג) הצד המקבל מקבל את הכללים והתנאים של EULA זו והכללים והתנאים האחרים עבורם הוענק לך רשיון חוקי של התוכנה. למרות האמור להלן, אינך יכול להעביר הדרכה, קדם השקה או עותקי גרסה שאינה למכירה של התוכנה.

4. תנאים נוספים לתוכנת בטא

סעיף זה חל במידה והמוצר שקיבלת עם EULA זו הינו גירסת קדם השקה או גירסת בטה של התוכנה ("תוכנת בטה"). במידה וכל חלק בסעיף זה הוא בסתירה עם תנאי או כלל כלשהו ב- EULA זו, סעיף זה יבוא במקום התנאי(ם) והכלל(ים) בהתייחס לתוכנת הבטה, אולם רק להיקף הנדרש כדי לפתור את הסתירה. הינך מאשר שתוכנת הבטה היא גירסת קדם השקה, אינה מייצגת את המוצר הסופי מ- MyHeritage, ועלול לכלול באגים, שגיאות ובעיות אחרות שיכולות לגרום לשגיאות מערכת או אחרות ולאיבוד מידע.

בהתאם לאמור לעיל, גירסת קדם ההשקה ו/או תוכנת בטה מסופק לך "כפי שהוא" ללא כל אחריות לשימוש או לפעולה, MyHeritage מתנערת מכל אחריות או התחייבויות חוקיות מכל סוג שהוא כלפיך, אם נאמר או ניתן להבנה. היכן שמחוייבות חוקית אינה יכולה להיות מוכללת על גירסת קדם ההשקה ו/או תוכנת הבטה, אולם ניתנת להיות מוגבלת, מחוייבות MyHeritage תהיה מוגבלת לסכום סופי של דולר אחד (1USD$).

כניסה לכל אחד מהמסמכים שנוצרו ע"י תוכנת בטה היא באחריותך המלאה. הינך מודע לכך ש- MyHeritage לא הבטיחה או נתנה לך ערבות שתוכנת הבטה תוכרז או תהיה זמינה למישהו בעתיד; MyHeritage לא הביעה או רמזה לך כל התחייבות להכריז או להציג מוצר דומה לתוכנת הבטה, ובנוסף MyHeritage שומרת לעצמה את הזכות לא להכריז על מוצר דומה או תואם לתוכנת הבטה.

בהתאם לאמור לעיל, הינך מודע לכך שכל מחקר או פיתוח שאתה מבצע בהקשר לתוכנת הבטה או כל מוצר הקשור לתוכנת הבטה נעשה לחלוטין בסיכון שלך. כל עוד EULA זו הינה בתוקף, אם תתבקש ע"י MyHeritage, תספק היזון חוזר ל- MyHeritage אודות הניסוי והשימוש בתוכנת הבטה, כולל דו"חות שגיאה ובאגים. MyHeritage שומרת לעצמה את כל הזכויות, תארים, רווח וכל זכויות הקניין הרוחניים של ועל היזון חוזר זה. אם תוכנת הבטה הועברה לך בכפוף להסכם נפרד אחר, אזי שימושך בתוכנה יהיה בכפוף לאותו הסכם.

אינך רשאי למכור, להעניק רשיון, לחכור, להלוות, להשכיר, להפיץ, לחשוף, להעביר זכויות, למסור או לתת את תוכנת הבטה לגורם שלישי, או לאפשר את השימוש של כל חלק מתוכנת הבטה, בכל פורמט שהוא, דרך כל שירות שיתוף מקוון, שירותי משרד, רשת או כל צורה דומה שהיא. עם קבלת גירסה לא מוכרזת מאוחרת יותר של תוכנת הבטה או הכרזה פומבית ע"י MyHeritage של גירסה מסחרית של התוכנה, אם כמוצר העומד בפני עצמו או כחלק ממוצר גדול יותר, אתה מסכים להחזיר או להשמיד כל תוכנת בטה מוקדמת שקיבלת מ- MyHeritage וציית לתנאי הסכם הרשיון של אותן גרסאות מאוחרות של תוכנת קדם הכרזה.

5. הגבלת אחריות

(א) אחריות מוגבלת וסיוע למשתמש. MyHeritage אחראית לאדם או גוף אשר לראשונה השיג ו/או הוריד את התוכנה בכפוף לתנאי EULA זו כדלהלן (1) התוכנה תיפעל באופן מושלם בהתאם לכל תוכן נלווה למשך של שלושים (30) יום ממועד הקבלה ו (2) כל שירותי התמיכה המסופקים ע"י MyHeritage ינתנו במסגרת פורום התמיכה המקוונת על בסיס של מאמץ מירבי. כמה מדינות וסמכויות שיפוטיות אינן מתירות הגבלות על משך אחריות, לכן המגבלות שלהלן אינן יכולות לחול עליך. במסגרת מגבלות החוק הישים, האחריות המוטלת על התוכנה, אם קיימת, מוגבלות לתשעים (90) ימים.

מחויבותה הכוללת של MyHeritage והסיוע הבלעדי עבורך תתקן או תחליף את התוכנה שאינה תואמת את אחריות MyHeritage המוגבלת. אחריות מוגבלת זו אינה תקפה במקרה שכשל התוכנה נובע מתאונה, ניצול, רשלנות, שימוש לא נכון, שימוש לא נורמלי, וירוסים, או כל קוד מזהם חיצוני אחר, או במידה ושימושך בתוכנה מפר EULA זו באופן שאינו תואם את תוכן התוכנה. כל תוכנה חלופית תכלול אחריות למשך שארית הזמן הנותר של האחריות המקורית או שלושים (30) יום, זה הארוך מביניהם. אחריות מוגבלת זו אינה מתייחסת לתוכנת בטה.

(ב) כתב ויתור ואף אחריות אחרת. האחריות המוגבלת והתמיכה שלהלן מבטאים בצורה חד משמעית את בלעדיות התמיכה עבור הפרת האחריות של MyHeritage. חברת MyHeritage וספקיה אינן לוקחות ואינן יכולות לקחת אחריות ביצוע או תוצאות שתפיק מהתוכנה. פרט לאחריות המוגבלת שלהלן, וכל אחריות, תנאי, ייצוג או מונח להיקף שאינו יכול או אינו אפשרי להוציאו או להגבילו בכפוף לחוק התואם עבורך או לסמכות המשפטית שלך, MyHeritage אינה מטילה כל אחריות, תנאים, ייצוגים, או מונחים, התבטאויות או רמיזות בכל צורה של תקנון, חוק, מס, שימוש או אחרת לכל דבר אחר.

בהתאמה מירבית לחוק התואם, MyHeritage מסירה כל אחריות ותנאים נוספים, אם מבוטאים או מרומזים, כולל, אולם לא רק, לאחריות מרומזת ליכולת שיווקית, התאמה ליעוד מסויים, איכות מספקת, תוכן מידע או דיוק, הנאה צרופה, תואר כבוד ואי הפרה, ביחס לתוכנה, ולסעיף של או כשלון לספק שירותי תמיכה. אחריות מוגבלת זו מספקת לך תנאים משפטיים מוגדרים. יכולים להיות לך אחרים, מהשתנים ממדינה למדינה ומסמכות משפטית לסמכות משפטית.

(ג) מגבלות מחוייבות. בהתאמה מירבית לחוק התואם גם אם התמיכה נכשלה ביעדה העיקרי, בשום מקרה MyHeritage לא תשא באחריות לכל נזק מיוחד, מקרי, ישיר, עקיף, בר ענישה, המשמש כדוגמא או תוצאתי (כולל, וללא כל מגבלה, נזקים של אובדן הכנסה עיסקית, עצירה עיסקית, אובדן מידע, אובדן מידע עיסקי, או כל אובדן כספי אחר) הנובעים מהשימוש או חוסר היכולת בשימוש בתוכנה או סעיפיה ותנאיה או כשלון לספק שירותי תמיכה או לחילופין בתנאי EULA זו, גם אם MyHeritage הוזהרה על האפשרות לנזקים כאלה. בכל מקרה, אחריותה הבלעדית של MyHeritage בהתאם לסעיפי EULA זו יהיו מוגבלים להיקף אשר שולם עבור מוצרי התוכנה, אם בכלל.

בשל איסורים במדינות או בסמכויות משפטיות מסויימות להפחתה או מגבלה של אחריות, המגבלה שלעיל לא חלות עליך. במדינות או סמכויות משפטיות אלה, אחריות MyHeritage תוגבל להיקף המקסימלי המותר בחוק והמגבלות וההפחתות לאחריות ולתנאי המחויבות שלהלן אינן פוגעות בזכויות המשפטיות של המשתמש הרוכש את המוצרים, אלא בהתאם לביצוע העסקה. כתב הויתור והאחריות המוגבלת שלעיל הינן חיוניות ל- EULA זו בינך לבין MyHeritage .

6. הפעלת התוכנה, עדכונים, שימוש בנתונים

(א) הפעלת תוכנה. באפשרות MyHeritage להפעיל את חיבורך לאינטרנט למטרות ההפעלה כדי לגן על MyHeritage כנגד שימשו לא רשוי או לא חוקי של התוכנה. ההפעלה מבוססת על העברת מידע בין מחשב המשתמש לבין שרת הרישוי של MyHeritage. החלפת מידע זה מוגבלת בהתאם לקוד בן 16 תווים המייצג את מחשבך או המידע שנאסף ממחשבך. הינך מסכים ש- MyHeritage תשתמש באמצעים אלה והינך מסכים לכל הדרישות התואמות.

(ב) שידרוג בזמן אמת. התוכנה כוללת שירות הודעה לשידרוג בזמן אמת, אשר ניתן בחינם ללא תמורה כספית. שירות זה עשוי להשתמש בחיבורך לאינטרנט כדי לבדוק האם קיימת עבורך להורדה גירסה עדכנית של התוכנה. בדיקה זו מבוצעת בכל פעם שהינך מפעיל את התוכנה, או בצורה יזומה לבקשתך. אם זמינה גירסה חדשה, היא לא תותקן ללא אישורך המפורש. במידה ואינך מעוניין בבדיקה זו ניתן לנטרל אותה בהגדרת תצורת התוכנה.

(ג) סינכרון מידע משפחתי. התוכנה נוצרה כדי לסייע לך לאסוף ולתעד את אילן היוחסין של משפחתך. ככזה, הוא יכול לכלול מידע אישי רגיש אודותיך ואודות קרוביך. ל- MyHeritage אין כל גישה למידע כל עוד הוא מאוחסן במחשבך בלבד. אולם למרות האמור לעיל, אם תחליט לשתף את אילן היוחסין של משפחתך עם אחרים על גבי MyHeritage Family Pages, באמצעות סינכרון המידע שנאגר ע"י התוכנה במחשבך, עם אתר משפחה אחד או יותר ב- MyHeritage Family Pages ("סינכרון"), פוטנציאלית אתה חושף מידע רגיש לקהל הרחב באינטרנט. מסיבה זו, MyHeritage פיתחה הגדרות פרטיות לסייע לך לנהל למי יש גישה למידע שלך.

למשל, תוכן המועלה ל- MyHeritage Family Pages יכול להיות מוגן בסיסמה ולהגבילו רק לחברי משפחה מוזמנים. ניתן להגדיר, מידע באילן היוחסין המשותף עם הציבור, להסתרת מידע רגיש אודות אנשים בחיים. השימוש בהגדרות פרטיות אלה הוא באחריותך ו- MyHeritage לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מפרסום או הפצת מידע כזה שנעשה על ידך או אחרים מטעמך.

סינכרון הינו תהליך ידני יזום על ידך, אשר אינו מתרחש אוטומטית. בזמן הסינכרון, התוכנה משתמשת בחיבור האינטרנט שלך לצורך העברה המידע בין התוכנה ואתר המשפחה שלך ב- MyHeritage Family Pages.

(ד) שימוש במידע. הכללים והתנאים של מדיניות הפרטיות מוגדרים בשלמות here ונכללים בהתאמה לתוך EULA זו. בהתאם לאישורך את תנאי EULA זו או השימוש בתוכנה, אתה מתיר את השימוש באוסף, או בכתב הויתור של האוסף ע"י MyHeritage לצרכים המוגדרים ב- EULA ו/או מדיניות הפרטיות כפי שתעודכן מעת לעת.

MyHeritage שומרת לעצמה את הזכות לעדכן לפי שיקול דעתה בכל עת את פרק זה של EULA ו/או מדיניות הפרטיות. הינך מוזמן לעבור מעת לעת על תנאי מדיניות הפרטיות כפי שמוצג באתר MyHeritage.

(ה) פירסום. לא נכלל בתוכנה כל תוכן פרסומי, שנוצר ע"י MyHeritage או מסופק ע"י גורם שלישי. לא יסופקו לך פרסומות תוך כדי שימוש בתוכנה. התוכנה אינה מתקשרת, דרך חיבור האינטרנט שלך, או לחילופין, עם כל שרת צדדי מ- MyHeritage, אלא רק לצורך מטרת הסינכרון.

7. תנאים וסיום

MyHeritage עשויה להפסיק EULA זו, על פי דעתה, תוך העברת הודעה כתובה אליך אם הינך מבצע הפרה של EULA זו ונכשל לתקן את ההפרה בתוך עשרה (10) ימים לאחר ההודעה מ- MyHeritage. עם כל הפסקת ה- EULA, הרישיונות שהוענקו להלן יופסקו ועליך להפסיק כל שימוש בתוכנה ולהשמיד את כל העותקים שברשותך או בניהולך.

8. תנאים כלליים

החוק הישראלי גובר על EULA זו. כל הליך משפטי שנוצר בהתייחס ל- EULA זו יוגש לסמכות המשפטית הבלעדית של בתי המשפט המתאימים של מחוז תל אביב, ישראל. EULA זו כוללת את מכלול ההסכם וההבנות בין הצדדים בהתייחס לנושא שלעיל, וגובר על כל הסכם הבנות כתוב או בעל פה המתייחס לנושא שלעיל. MyHeritage רשאית לשנות את EULA זו בכל עת. MyHeritage רשאית להעביר זכויות EULA זו, בשלמות או חלקים ממנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

תכתובת רשמית חייבת להשלח באמצעות דואר ל:
שירות לקוחות MyHeritage
MyHeritage בע"מ
ת.ד 50, טרמינל פארק,
אור יהודה 60250,
ישראל