NL - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בNL, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בNL אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים